Экологический контроль
  • О деятельности
  • Функции и обязанности
  • Услуги
  • Законодательство

Фаолият ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 3 октябрдаги ПҚ-3956-сон Қарорига мувофиқ:

Давлат экология қўмитаси таркибидаги Биохилмахиллик ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси ва Чиқиндиларнинг ҳосил бўлиши, тўпланиши, сақланиши, ташилиши, утилизация қилиниши, қайта ишланиши, кўмилиши ва реализациясини назорат қилиш инспекцияси негизида юридик шахс ташкил этмаган ҳолда Экология ва атроф- муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекцияси ташкил этилди.

Асосий вазифалари ва йўналишлари

– Ер, ер ости бойликлари, сув, ўрмонлар, муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар, ҳайвонот ва ўсимлик дунёси, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш ҳамда улардан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат экологик назоратини амалга ошириш;

– ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектларининг мавжуд бўлиши, турларининг хилма-хиллигини, табиий туркумлари яхлитлигини ва уларнинг яшаш муҳитини сақлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

– юридик ва жисмоний шахслар томонидан атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари талабларининг бажарилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш;

– чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат назоратини амалга ошириш;

– чиқиндиларни йиғиш пунктларини ташкил этиш, уларни ўз вақтида олиб чиқиш, рухсат этилмаган чиқиндихоналарнинг пайдо бўлишига йўл қўймаслик, чиқинди полигонларини бошқариш, уларни утилизация қилиш, қайта ишлаш, кўмиш ва реализация қилишни белгиланган тартибда назоратга олишни ташкил этиш;

– фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари билан жамоат экологик назоратини амалга оширишда ҳамкорлик қилиш.
 

Инспекция вазифаларини бажарадиган иш функцияларига кўра йўналишлар

I. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш;

II. Биохилмахиллик ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар масалалари (ўсимлик, (ўрмон ҳам), ҳайвонот (балиқ ҳам), муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар);

III. Сув, ер ресурслари ва ер ост бойликларини муҳофаза қилиш;

IV. Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳаларида давлат экологик назоратини амалга ошириш.
 

Марказий аппарат Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекцияси бўлимларининг асосий вазифалари

Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги назорат бўйича инспекция

Ҳудудий инспекциялар
фаолиятини мувофиқлаштириш
бўлими

Ходимлар фаолиятини баҳолаш
ва маъмурий амалиёт
бўлими

вазифалари:

ҳудудий инспекциялар фаолиятини мувофиқлаштириш, иш натижаларини таҳлил қилиш, фаолият самарадорлигини яхшилаш бўйича таклифлар киритиш;

ҳудудий инспекциялар фаолиятини ўрганиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича таклифлар киритиш;

рейд тартибидаги экологик назорат ишларига методик кўмаклашиш, тегишли ҳисоботлар, маълумотларни талаб этиш;

ҳудудларда ва қонунбузарлик натижасида белгиланган жарима ва табиатга етказилган зарарлар суммаларини ҳисобланишини ва ундирилишини назорат қилиш.

вазифалари:

юридик ва жисмоний шахсларни экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳуқуқбузарларни маъмурий жавобгарликка тортиш жараёни тўғри қўлланилиши, маъмурий жавобгарликка тортилган шахслар тўғрисида маълумотлар базасини юритилишини назорат қилиш;

ҳудудий инспекция ҳодимларининг соҳага оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уни олдини олиш фаолияти самарадорлигини баҳолаш;

жарималар ва атроф-муҳитга етказиладиган зарар суммалариларини ундирилишини назорат қилиш;

ҳуқуқбузарликларни олдини олишга қаратилган тарғибот ва профилактика тадбирларида кўмаклашиш.

 

Законодательство

Инспекция по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан, Указами, Постановлениями, Распоряжениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

Основные нормативно-правовые акты, применяемые при проведении государственного экологического контроля:

Законы Республики Узбекистан

Дата, №

«О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов»

от 24 декабря 1998г. № 717-I;

 «Об экологическом контроле»

от 27 декабря 2013 г. № ЗРУ-363;

«Об охране природы»

от 9 декабря  1992 г. № 754-XII;

«Об охране атмосферного воздуха»

от 27 декабря 1996г. № 353-I;

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О лесе»

от 16 апреля 2018 г., № ЗРУ-475;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира»

от 21 сентября 2016г. №ЗРУ-409;

«О внесении изменений и дополнений  в Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного мира»

от 19 сентября 2016г. № ЗРУ-408;

«Об отходах»

от 5 апреля 2002г.  № 362-II;

«Об охраняемых природных территориях»

от 3 декабря 2004г. № 710-II ;

Указы Президента Республики Узбекистан

«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства»

от 27 июля 2018г. № УП-5490;

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации должностных лиц контролирующих органов по предоставлению права на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства»

от 7 ноября 2018г.  № 920;

«О мерах по дальнейшему совершенствованию экономических механизмов обеспечения охраны природы»

от 11 октября 2018г. № 820;

«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды»

от 15 января 2019г.  № 29;


Ответственность юридических и физических лиц

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране природы», разделом XI предусматривается ответственность за нарушение природоохранного законодательства.


Статья 47. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства

Лица, виновные в:

– нарушении стандартов, норм, правил и иных нормативно-технических требований, предъявляемых к охране природы, в том числе в нарушениях установленной экологической емкости территории, экологических норм, правил при планировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации или ликвидации предприятий, сооружений, транспортных средств и иных объектов, экспорте, импорте экологически опасной продукции;

– самовольном использовании природных ресурсов, невыполнении требований государственной экологической экспертизы;

– отказе от внесения установленной платы за пользование природными ресурсами, а также компенсационных выплат за загрязнение окружающей среды и другие виды вредного воздействия на нее;

– невыполнении планов строительства природоохранных объектов, других мероприятий по охране природы;

– непринятии мер по восстановлению окружающей природной среды, ликвидации последствий вредного на нее воздействия и воспроизводству природных ресурсов;

– невыполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за охраной природы;

– нарушении правового режима объектов охраны природы и охраняемых природных территорий;

– нарушении правил учета вредного воздействия на окружающую природную среду;

– нарушении природоохранных требований при хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении отходов, средств химизации, а также радиоактивных и вредных химических веществ;

– воспрепятствовании посещению объектов должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в области охраны окружающей природной среды, а отдельным лицам и общественным природоохранным организациям — в реализации их прав и обязанностей;

– отказе от предоставления своевременной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и использовании ее ресурсов

несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.


Статья 48. Ограничение, приостановление, прекращение и перепрофилирование деятельности объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду

В случаях оказания вредного воздействия на здоровье или условия проживания людей, на природные ресурсы, охраняемые природные территории или возникновения угрозы такого воздействия деятельность предприятий, организаций, сооружений и иных объектов может быть ограничена, приостановлена, а при невозможности устранения причин вредного воздействия — прекращена или перепрофилирована.

Решения об ограничении, приостановлении, прекращении, перепрофилировании деятельности таких объектов с одновременным прекращением их финансирования принимаются органами государственной власти и управления, органами по экологии и охране окружающей среды в соответствии с их полномочиями. Указанные меры к субъектам предпринимательства применяются в судебном порядке за исключением случаев приостановления деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.

Статья 49. Обязанность возмещения вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства

Предприятия, учреждения, организации и отдельные лица, причинившие вред окружающей природной среде, обязаны его возместить, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

Привлечение виновных в нарушении экологических требований к административной или уголовной ответственности не освобождает их от обязанности возмещения причиненного вреда окружающей природной среде.


Статья 50. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства

За нерациональное специальное природопользование, сверхнормативные и сверхлимитные выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов предприятия, учреждения, организации и отдельные лица подлежат повышенному налогообложению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

В соответствующих случаях по решению органов государственной власти на местах, органов по экологии и охране окружающей среды может приостанавливаться финансирование хозяйственной деятельности юридических и физических лиц впредь до устранения причин указанных нарушений. Указанная мера к субъектам предпринимательства применяется в судебном порядке, за исключением случаев приостановления финансирования хозяйственной деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения.


Статья 51. Ответственность должностных лиц и иных работников, виновных в причинении вреда вследствие нарушения природоохранного законодательства

Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятие, учреждение, организация понесли ущерб, связанный с возмещением вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу людей и народному хозяйству, несут материальную ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.


Статья 52. Исковые требования о прекращении экологически вредной деятельности

Юридические и физические лица вправе обращаться в суд с исками о прекращении экологически вредной деятельности, причиняющей вред окружающей природной среде, здоровью, имуществу людей и народному хозяйству.

Решение суда о прекращении экологически вредной деятельности является основанием для прекращения финансирования указанной деятельности.


 

  • Карта
  • Охраняемые природные территории
  • Открытые данные
  • Контакты

2020 йилнинг 9 ойи давомида Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги  назорат бўйича инспекциясининг фаолияти тўғрисида таҳлилий
МАЪЛУМОТ
 

Амалга оширилган тарғибот ишлари

Учрашув ва семинарлар сони:

Маҳалла фуқаролар йиғини – 2034 та
Хўжалик юритувчи субъектлар – 1138 та
Бошқа ташкилотлар – 1190 та

Берилган кўрсатма ва огоҳлантиришлар сони:

Ободонлаштириш бошқармалари – 297 та
Маҳалла фуқаролар йиғини – 2519 та
Бошқа ташкилотлар – 1195 та


Ўрнатилган баннерлар – 118 та
Кичик ҳажмда ўрнатилган огоҳлантириш эълонлари (табличкалар) – 2868 та

ОАВдаги чиқишлар, шундан:
Телевидение – 43 та;
Радио – 98 та; 
Ижтимоий тармоқларда (facebook, telegram ва ҳ.к.) – 405 та;
Газета ва журналларда – 68 та;

 

Натижалар

Ўтказилган давлат экологик назорати натижаларига кўра 2020 йилнинг 9 ой давомида  республика миқёсида 37 543 та (2019 йил 9 ой даврида 23 284 та) қонунбузарлик ҳолатлари аниқланган (шундан 618 нафари мансабдор шахс).

Ҳуқуқбузарларга нисбатан белгиланган жарима 16 800 млн. сўм  
(2019 йил 9 ой даврида  8 445 млн.сўм).

Табиатга етказилган зарар 15 133 млн. сўм
(2019 йил 9 ой даврида 5 847 млн. сўм).

1457 та ҳолат бўйича 11 788 млн. сўм жарима ва табиатга етказилган зарарни ундириш мақсадида тўпланган ҳужжатлар тегишли органларга (суд, прокуратура, МИБ, ИИБ) киритилди.

60 мингдан ортиқ корхона ва фуқароларга соҳага оид профилактика тадбирлари ўтказилган.

22 та ҳолат бўйича 8 810 млн. сўмлик (Хоразм - 3, Қашқадарё - 2, Бухоро - 5, Самарқанд - 3, Қорақалпоғистон Республикаси - 2, Тошкент шаҳар - 7) даъво ишлар юзасидан қонунбузарлик содир этган шахсларга нисбатан жиноий иш қўзғатилган.

 

2020 йил бошидан ҳуқуқбузарлардан олиб қўйилган жами маҳсулот ва ов қуроллари

• Ҳайвонлар, паррандалар – 337 бош
• Балиқ – 1380,4 кг
• Ов қуроли ва аслаҳа – 186 дона
• Тўрлар – 1290 та
• Электр қармоқлар – 46 дона
• Электр арра, болта ва бошқа инвентар – 141 та
• Ўтин – 884,7 м³

 

Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни назорат қилиш

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 20 605 та / (2019 йил 9 ой даврида 10 181 та)

Белгиланган жарима – 3 950 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 2 000 млн. сўм)

17 957  та ҳолат бўйича – 2 774 млн.сўм жарима ундирилган.

Чиқиндилар билан боғлиқ ишларни назорат қилиш соҳасида аниқланган ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилнинг 9 ойлик даврига нисбатан 10 424 тага ёки 202 фоизга ортган, ҳуқуқбузарларга нисбатан белгиланган жарималар суммаси – 1 950 млн. сўмга ёки 197,5 фоизга ортган.

 

Сув объектларини муҳофаза қилиш

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 1 252 та / (2019 йил 9 ой даврида  913 та)

Белгиланган жарима – 1 099 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида  696,3 млн.сўм)

955 та ҳолат бўйича 680,4 млн.сўм жарима ундирилган.

Сув объектларини муҳофаза қилиш соҳасида аниқланган қонунбузарликлар сони 2019 йил 9 ойлик даврига нисбатан 339 тага ёки 137 фоизга ортган, қонунбузарларга нисбатан белгиланган жарималар суммаси – 402,7 млн. сўмга ёки 157 фоизга ортган.

 

Ер ва ер ости бойликларини  муҳофаза қилиш

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 3 205 та / (2019 йил 9 ой даврида 3 190 та)

Белгиланган жарима – 5 140 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 2 957 млн.сўм)

2 857 та ҳолат бўйича 3 219 млн.сўм жарима ундирилган.

Ер ва ер ости бойликларини муҳофаза қилиш соҳасида аниқланган ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилнинг 9 ойлик даврига нисбатан 15 тага ёки 4 фоизга ортган, қонунбузарларга нисбатан белгиланган жарималар суммаси – 2 183 млн. сўмга ёки 173 фоизга ортган, белгиланган зарар бўйича даъво суммаси ўзгармаган.

 

Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш

2020: Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 7 991 та; Белгиланган жарима – 1 938 млн.сўм;

2019: Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 4 980 та; Белгиланган жарима – 1 319 млн.сўм;

Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш соҳасида аниқланган ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилнинг 9 ойлик даврига нисбатан 3 011 тага ёки 160 фоизга ортган, ҳуқуқбузарларга нисбатан белгиланган жарималар суммаси – 619 млн. сўмга ёки 147 фоизга ортган.

 

Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 3 572 та /(2019 йил 9 ой даврида 3 274 та)

Белгиланган жарима – 3 756 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида  1 190  млн. сўм)

2 982 та ҳолат бўйича 2 393 млн. сўм жарима ундирилган.

Ўсимлик дунёсига етказилган зарар 2 288 та / (2019 йил 9 ой даврида  1 923 та)

Даъво 13 338 млн. сўм / (2019 йил 9 ой даврида  4 222 млн. сўм)

Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш соҳасида аниқланган ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилнинг 9 ойлик даврига нисбатан 109 фоизга ортган, белгиланган жарима суммаси 2 566 млн.сўмга ёки 315 фоизга ортган, белгиланган зарар суммаси 9 116 млн.сўмга ёки 316 фоизга ортган.

 

Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш соҳасида аниқланган ҳуқуқбузарлик ҳолатлари (2020 йил 9 ой даврида)

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 918 та / (2019 йил 9 ой даврида 753 та)

Белгиланган жарима – 915,1 млн.сўм / (2019 йилн 9 ой даврида 289,6 млн.сўм)

Зарар – 1372,1 млн.сўм / (2019 йилнинг шу даврида 931,8 млн.сўм)

Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш соҳасида ўтган йилга нисбатан аниқланган ҳуқуқбузарликлар 21 фоизга, белгиланган жарималар суммаси – 625,5 млн сўмга ёки 315 фоизга ортган, белгиланган зарар суммаси 440,3 млн сўмга ёки 147 фоизга ортган.

 

Балиқларни ноқонуний овланиши

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 658 та / (2019 йил 9 ой даврида 571 та)

Белгиланган жарима – 639,2 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 220,3 млн.сўм)

Зарар – 1 167,6 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 728 млн.сўм)

Шундан:
Ҳайвонларни ноқонуний овланиши

Аниқланган ҳуқуқбузарлик – 260 та / (2019 йил 9 ой даврида 184 та)

Белгиланган жарима – 275,9 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 67,2 млн.сўм)

Зарар – 204,5 млн.сўм / (2019 йил 9 ой даврида 203,5 млн.сўм)

 

 

 

Экология ва атроф–муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаси назорат бўйича инспекция
МАРКАЗИЙ АППАРАТ

Инспекция бошлиғи

Тагаев Икром Комилжонович

(+988) 712 070 770
(ички рақам 4444#)

Е-mail: 
inspeksiya[at]uznature.uz 

Инспекция бошлиғи ўринбосари

Беликов
Алексей Владимирович
(+988) 712 070 770
(ички рақам 7778#)

Ҳудудий инспекциялар фаолиятини мувофиқлаштириш бўлими

Бўлим бошлиғи

Пиров
Хуршид Собиржонович

(+988) 712 070 770
(ички рақам 7780#)

Ходимлар фаолиятини баҳолаш ва маъмурий амалиёт бўлими

Бўлим бошлиғи

Куватов
Фарходжон Мурадуллаевич

(+988) 712 070 770
(ички рақам 7007#)